دکتر علی شریعتی: اگر نمی توانی به مردم خدمت کنی برو تا خیانت نکنی

۲۹ خرداد سالروز درگذشت دکتر علی شریعی – آموزگار عشق

جرم کمی نبود

بی لکنت از سپیده سخن گفتن

با کاهنان الکن خواب آلود

از قبله، با قبیله‌ی روشنفکر

بیهوده نیست، این که تو را مثل آفتاب

در هر دو سوی آب

انکار می کنند

هم دشمنان ز بغض

هم دوستان ز بخل

هم فربهان دون که افاضات چرب را

بر سفره‌ی فریب، تلنبار می کنند

هم رهزنان دین که اضافات غرب را

در خوابگاه تیره‌ی اوهام

نشخوار می کنند

جرم کمی نبود

از آسمان خراش خردسوز باختر

در پیش چشم این همه ناباور حسود

رو بر کشیدن و دل بستن

بر تربت مدینه‌ی پیغمبر

بر وصله‌ی بهشت برین

در پاره های کفش علی

بر کهکشان شیری پنهان فاطمه

در خانه ای گلین

جرم کمی نبود

از جنس زینتی،

زن را به شأن زینبی اش خواندن

مردان خشم و غفلت و شهوت را

در مکتب حسین نشاندن

ای خفته در دمشق

آموزگار عشق

نام تو را رقیب، گر انکار می کند

تاریخ تا ابد

مدهوش واژگان تو خواهد شد

یک روز، ناگزیر

در این قبیله هرچه که قابیل است

مغلوب بازوان تو خواهد شد

اثری از شاعر معاصر افشین اعلا