مریم رجوی سرکرده فاسد و بدنام این گروه که بطور مستمر و بطرز چندش آوری کلمات آزادی و دموکراسی و حقوق بشر را نشخوار می کند اما خروجی تمامی این ادعاها اردوگاهی با حصارهای بلند، و بدون ارتباط با دنیای بیرون و نقض تمامی قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر است.

به گزارش خبرنگار سایت راه نو امروز اقای مهدی پالیده برادر ایوب پالیده گرفتار در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی در دفتر انجمن نجات استان حضور یافت و با مسئول این دفتر به گفتگو نشست.

آقای مهدی پالیده در این دیدار نگرانی شدید خود و خانواده اش را نسبت به سلامتی برادرش و قرنطینه بی سابقه ای که بر اردوگاه این گروه در کشور آلبانی حاکم کرده است ابراز داشت. ایشان از رفتارهای متناقض در عمل و بیان مجاهدین بشدت انتقاد کرده و آنرا فریبکاری محض رهبران مجاهدین بعنوان مدعیان دروغین آزادی نامید.

آقای مهدی پالیده در ادامه گفت ؛ مجاهدین که ترور ۱۷۰۰۰ ایرانی را در پرونده سیاه خود دارد، با متهم کردن خانواده ها به تروریسم تلاش می کنند خانواده ها را نسبت به پیگیری وضعیت عزیزانشان در اردوگاه  این فرقه در آلبانی منفل کنند اما در عمل خانواده ها نه تنها منتفل نشده اند بلکه با تشکیل انجمن  آسیلا  بطور مضاعت خواستار آزادی فرزندانشان از دست فرقه رجوی هستند.

مسئول انجمن نجات استان نیز ضمن تشریح آخرین وضعیت اعضای گرفتار در اردوگاه این فرقه در آلبانی و فرار و جدایی روزافزون اعضاء گرفتار در آن از یک سو و تلاش بی وقفه انجمن آسیلا همراه با خانواده های دردمند از سوی دیگر شرایط سختی را برای رهبران این فرقه رقم زده است. بنحویکه شب و روز آنها در جدال با جداشدگان و کنترل اعضای گرفتار در درون فرقه  در آلبانی و تخریب خانواده ها در ایران می گذرد.

ایشان ادامه دادند؛ مریم رجوی سرکرده فاسد و بدنام این گروه که بطور مستمر و بطرز چندش آوری کلمات آزادی و دموکراسی و حقوق بشر را نشخوار می کند اما خروجی تمامی این ادعاها  اردوگاهی با حصارهای بلند، و بدون ارتباط با دنیای بیرون و نقض تمامی قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر است.

زندگی پادگانی حاکم بر سالمندان این فرقه و بیماریهای ریز و درشت آنان در کنار شیفت های ۸ ساعته برای کنترل اکانت های فیک در فضای مجازی با اهداف ضد ایرانی، زندگی ملال آوری را برای آنان رقم زده است.  

لازم به ذکر است آقای ایوب پالیده که هم اکنون با ۶۳ سال به سالمندی رسیده  است در سال ۱۳۶۱ گرفتار سرپل های ارتباطی مجاهدین در کشور ترکیه گردید و بطور قاچاقی به کشور عراق انتقال یافت.

خانواده آقای ایوب پالیده تاکنون تلاش های زیادی برای رهایی ایشان از چنگ فرقه رجوی  انجام داده اند. اما تاکنون هیچ نتیجه ای در بر نداشته است.

خانواده ها امیدوارند با تلاش هایشان مقامات دولت آلبانی را متقاعد کنند که شرایطی فراهم کند تا آنها بتوانند با عزیزانشان در اردوگاه این فرقه در آلبانی  ارتباط برقرار کرده و آنها را چه بصورت حضوری و یا حتی مجازی دیده و  صحبت کنند.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو