حال می توان گفت چنین افرادی از هر اقدام جنایت آمیز و کثیف دیگری هم در حق مردم ایران فروگذار نخواهند کرد. این بزرگترین درس عبرت تاریخ به تمامی وطن فروشان است که با دست خود خودشان را رسوا می سازند. تا نقاب انقلابی و انقلاب گری مردم خواهی از چهره کریه و فاسد رهبران گروههایی مثل «مجاهدین» و سلطنت طلبان برافتد.

پاسخ کوبنده مردم ایران به آشوب گران و ارازل و اوباش،  این چنین مزدوران و اشرار خارج نشین را به تکاپو واداشته است تا علنا پرچم مزدوری و وطن فروشی به بیگانگان را بالای سر خود بلند کنند.

این وطن فروشان بی هویت که از آشوب و خشونت در ایران حمایت می کنند اینبار با اعلام «عشق به ترامپ» ماهیت وطن فروشی خود را به صراحت فریاد زدند.

حال می توان گفت چنین افرادی از هر اقدام جنایت آمیز و کثیف دیگری هم در حق مردم ایران فروگذار نخواهند کرد. این بزرگترین درس عبرت تاریخ به تمامی وطن فروشان است که با دست خود خودشان را رسوا می سازند. تا نقاب انقلابی و انقلاب گری مردم خواهی  از چهره کریه و فاسد رهبران گروههایی مثل «مجاهدین» و سلطنت طلبان برافتد.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو