نتیجه اینکه؛ علت این حجم از تخریب و توحش در آشوب های ۹۸ نیز خشم و عصبانیت «مجاهدین» و تجزیه طلبان و اربابان غربی و عربی آنان از بی اعتنایی مردم است که حتی یک شعار هم به نفع آنان داده نشد.

مقایسه تصاویر حضور مردم در میدان انقلاب در نهم دی ۸۸ و چهارم آذر ۹۸ بخوبی نشان میدهد که مردم ایران علیرغم اعتراض به وضع موجود و مشکلات عدیده  اقتصادی و معیشتی، پای انقلاب هستند. و بخوبی صف خود را از آشوب گران و ارازل و اوباش اجیر شده جدا کرده اند.

بنحویکه این حضور خشم بیگانگان و اشرار خارجه نشین وابسته به آنان از جمله «مجاهدین» را که در پیوند با ارازل و اوباش داخلی هستند جدا کرده است. 

نتیجه اینکه؛  علت این حجم از تخریب و توحش در آشوب های ۹۸ نیز خشم و عصبانیت «مجاهدین» و تجزیه طلبان و اربابان غربی و عربی آنان از بی اعتنایی مردم است که حتی یک شعار هم به نفع آنان داده نشد.