دو مجری برنامه برنامه STOP در شبکه Klan TV آلبانی ضمن پخش اظهارات یکی از اتباع انگلستان به نام بارونس نیکلسون در مورد سازمان مجاهدین خلق و ساپورت مالی آن توسط صدام حسین مدعی شدند که در تیرانا اعضای فرقه رجوی به چند آپارتمان می روند و در آنجا پولهایی که با مهر عربی ممهور است را دریافت می کنند.

آقای «ساییمیر کودرا»، مجری اصلی برنامه STOP در چند جای برنامه به صراحت از رفتار مجاهدین با خبرنگارانی که خواهان وارد شدن به اردوگاه هستند انتقاد می کند. وی می گوید که آنها با آنکه ادعا می کنند از دیکتاتوری فرار نموده اند، ولی در واقع در درون سازمان دیکتاتوری بسیار شدید تری قرار دارند.

شبکه تلویزیون خصوصی Klan آلبانی از جمله شبکه های مهم این کشور است که در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۹ برنامه ای را به درخواست دو تن از اعضای جدا شده از مجاهدین که در آلبانی ساکنند، برگزار نمود.

برنامه  STOP  این شبکه که اختصاص به افشاگری در مورد مسایل مختلف روز آلبانی دارد، در بخش دوم این برنامه ضمن انتقاد صریح از حالت بسته بودن اردوگاه مجاهدین در آلبانی، به برخورد نامناسب و خشن با خبرنگارانی که خواهان ورود به این اردوگاه هستند اشاره کرده و رهبری این فرقه را متهم به استبداد و دیکتاتوری کرد.

عنوان این برنامه نیز بسیار گویا است : «گواهی مجاهدین (اشاره به دو فرد جدا شده از مجاهدین و میهمان برنامه این شبکه): مغز شویی جوانان آلبانیایی توسط سازمان مجاهدین».

در ابتدای این برنامه دو تن از اعضای جدا شده از فرقه رجوی به نام های فرید شاه کرمی و رحمان محمدیان مطالبه ای که داشتند را بیان نموده و به شکایت از رفتاری که در درون سازمان با آنها صورت گرفته است پرداختند.

فرید شاه کرمی توضیح داد که وی در سال ۲۰۰۹ و تنها در شانزده سالگی همراه با برخی از بستگان خویش به عضویت مجاهدین در آمده و به اردوگاه اشرف در عراق رفته است و در آنجا یک بخش و یا نهادی ویژه برای شستشوی مغزی وجود داشته است که آنها با تعدادی جوان دیگر تحت مراقبت بوده است.

او می گوید که در سال ۲۰۱۶ به آلبانی منتقل شده است و خواهر، مادر و برادر وی در اردوگاه مجاهدین در مانز، اطراف تیرانا هستند، ولی او امکان دیدار با آنها را ندارد.

درخواست و مطالبه او نیز دیدار با بستگانش بود و تأکید می کرد از یک خانواده مخالف رژیم ایران می آید و اکنون یک سال و نیم است که حتی صدای بستگانش را نیز نشنیده است.

او می گفت که در اینجا در اروپا هستیم و باید به عنوان یک انسان از آزادی های معمولی برخوردار باشد و برای رسیدن به هدف از برنامه کمک می خواست.

نفر دوم که او نیز جدا شده از  فرقه رجوی می باشد رحمان محمدیان نام داشته و می گوید که ۲۸ سال سابقه عضویت در فرقه رجوی را داشته و سال ۲۰۱۵ به آلبانی منتقل شده و یازده روز پس از آن فرار نموده است. وی سه سال است از سازمان جدا شده است.

او توضیح می دهد که هرچند ابتدا به پروپاگاندای آنها برای ایده آلهای آزادی و حکومت لیبرال اعتقاد داشته است، ولی زود در یافته است که این دروغی بیش نیست و در درون سازمان خلاف این عقاید حاکم است.

او می گوید که سازمان مانند یک مافیا عمل می کند و حتی در آلبانی به دنبال جذب جوانها هستند.

وی می گوید در یک مورد خود شاهد آن بوده است که چگونه شهروندان آلبانی با در دست داشتن پرچم مجاهدین به نفع آنها در میدان مرکزی شهر تیرانا شعار می داده اند و اعضای سازمان نیز از آنها فیلم برداری می نمودند تا برای اهداف تبلیغاتی از آن استفاده نمایند.

آقای محمدیان در این زمینه اعلام نمود که هر یک از اعضای سازمان ۳۰ هزار دلار را به همراه خود به آلبانی آورده است و برخی از اعضای ارشد و مورد اعتماد تا ۲۰۰ هزار دلار با خود از عراق آورده اند که در واقع پولهای کثیفی هستند که صدام به آنها داده است و اکنون برای شستشوی مغزی جوانان آلبانی از آنها استفاده می شود.

به نظر وی سازمان با دادن پول به جوانان آلبانیایی برای تقویت موقعیت خود در آلبانی به دنبال جذب آنها است و اگر خانواده های آلبانیایی دیر بجنبند بیرون آوردن جوانان شان از سازمان بسیار سخت و دشوار خواهد بود، زیرا سازمان مثل یک مافیا عمل می کند.

او از سوء استفاده ای که از جوانان آلبانیایی در مراسم های درونی سازمان صورت می گیرد نیز پرده برداشت و می گوید سازمان مانع از پناهجوی صد در صد رسمی شدن آنها می شود و برای این هدف بر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آلبانی برای ایرانیانی که از عراق به آلبانی منتقل شدند، فشار وارد می کند و به آن رشوه می پردازد.

او می گوید با بسته شدن «رامسا» آنها از جایی کمک مالی دریافت نمی کنند و خواستار داشتن حق اشتغال در آلبانی برای امرار معاش شان می باشد.

همچنین دو مجری این برنامه ضمن پخش اظهارات یکی از اتباع انگلستان به نام بارونس نیکلسون در مورد سازمان مجاهدین خلق و ساپورت مالی آن توسط صدام حسین مدعی شدند که در تیرانا اعضای فرقه رجوی به چند آپارتمان می روند و در آنجا پولهایی که با مهر عربی ممهور است را دریافت می کنند.

در این ویدئو که با زیر نویس آلبانیایی پخش شد مجاهدین به عنوان یک سازمان تروریستی بین المللی که مورد اعتماد ویژه صدام حسین بود و برای بایگانی سلاح های بیولوژیک و شیمیایی از آنها استفاده می کرد، معرفی شده است.

در این ویدئو فیلمی از آرشیو عراق در دوره صدام حسین نیز پخش می شد که نشان می دهد اعضای ارشد مجاهدین از صدام پولهای زیادی را دریافت می کنند.

آقای «ساییمیر کودرا»، مجری اصلی برنامه STOP در چند جای برنامه به صراحت از رفتار مجاهدین با خبرنگارانی که خواهان وارد شدن به اردوگاه هستند انتقاد می کند. وی می گوید که آنها با آنکه ادعا می کنند از دیکتاتوری فرار نموده اند، ولی در واقع در درون سازمان دیکتاتوری بسیار شدید تری قرار دارند.

حتی این مجری اردوگاه را به «ماتهائوزن»، یکی از اردوگاه های نازی ها در اتریش مقایسه نموده و می گوید : البته دولت نیز نظر خاص خود را در این زمینه دارد، ولی رویکرد آنها در مانز و تزریق ایدئولوژی شان به جوانان به هیچ وجه پلورالیستی و دموکراتیک نیست و رویکرد آنها در اردوگاه نیز شدیداً استبدادی است.

سحر نیامنش