حال باید گفت؛ این نه نسل اول انقلاب، بلکه نسل چهارم و پنجم انقلاب است که منتظر شماست، تا بخاطر تمامی جنایات تان در حق پدران و مادران و خواهران و برادران و دوستان و فامیل و هموطنانشان طناب دار عدالت را بر گردن شما بیندازند.

در حاشیه مراسم پرشکوه ۱۳آبان

در حاشیه مراسم پرشکوه ۱۳ آبان

مردم ایران هرگز تاریخ پرفراز و نشیب روزهای بعد از انقلاب تا به امروز را  فراموش نخواهند کرد. گروههایی که با شعارهای فریبنده  آزادی و دموکراسی و مبارزه با امپریالیسم، به دامن امپریالیسم و حامیان منطقه ای شان غلتیدند و در اوج دنائت و بی شرمی، خشونت غیر قابل وصفی را بر پیکره مردم ایران تحمیل کردند.

افکار خیالپردازانه و جنون قدرت طلبی، سران «مجاهدین» را بر آن داشت تا هرچه در توان دارند بر طبل ترور و خشونت بکوبند. به همین دلیل خشونت و کشتار مردم بی دفاع کوچه و بازار را بیش از بیش شدت بخشیدند. ولی جایی که سیلی محکم مردم ایران را پشت سر خود دیدند به دامن صدام خزیدند تا در رکاب مزدوران بعثی و ارتش صدام اینبار در مرزهای کشورمان جنایات بیشمار دیگری را بیافرینند.

رهبران «مجاهدین» از اینکه توانسته بودند زیر چتر صدام حسین و حامیان غربی شان به حیات خائنانه و خشونت بار خود بر علیه مردم ایران ادامه دهند سر از پا نمی شناختند. رجوی سرمست از وجود صدام فرمان حمله می داد، جنایت می کرد و هیچ خدایی را بنده نبود. غافل از اینکه عمر این روزها نیز کوتاه است.

وقتی دید صدام رفت او هم مثل هر جنایتکار دیگری برای گریز از حسابرسی و طناب دار فرار را بر قرار ترجیح داد و مثل موش توی سوراخ خزید. تا اینکه در خفت و خاری تمام و بدون سلاح و تفنگ و مثل مرغ پرکنده نهایتا سر از آلبانی درآورد. آنها برای ادامه حیات ننگین شان اینبار زیر قبای شاه سعودی رفتند تا وارد فاز جدیدی از وطن فروشی در قالب عملیات روانی بر علیه مردم ایران شوند. لذا یگان سایبری تشکیل دادند، و در فضای مجازی جولان دادن و تا توانستند اخبار دروغ و فیک بر علیه مردم ایران انتشار دادند.

سواستفاده از شرایط بوجود آمده از سیل ویرانگر اوایل امسال، برهم زدن و به اغتشاش کشاندن تجمعات قانونی مردم در برخی از شهرها در دیماه سال ۱۳۹۶ بدلیل مشکلات معیشتی و صنفی از جمله اقدامات فعالیت های ضد انقلابی «مجاهدین» در فاز جدید بود.

البته کار بدین جا ختم نشد. فعالیت های جاسوسی و شریک شدن در ترور دانشمندان هسته ایران با سازمان اطلاعاتی اسرائیل یعنی «موساد» برگ دیگری از جنایت و وطن فروشی رهبران «مجاهدین» بود که حتی رسانه های بین المللی بی طرف نیز بر شریک جرم بودن رهبران «مجاهدین» در این جنایت اذعان کردند.

بدین ترتیب باید از سران «مجاهدین» پرسید: عبدلمالک ریگی که روزی در مرزهای شرقی کشورمان هفت تیر کشی می کرد و مردم بیگناه را در جاده ها می کشت و شما ضمن پوشش فعالیت های جنایتکارانه این گروه در رسانه های خود آنان را نیروی انقلابی خطاب می کردید کجاست؟

روح اله زم که سالها برای ارگانهای اطلاعاتی کشورهای غربی و منطقه ای مزدوری می کرد و بر علیه مردم ایران خط و نشان می کشید کجاست؟

حال باید گفت این نه نسل اول انقلاب، بلکه نسل چهارم و پنجم انقلاب است که منتظر شماست، تا بخاطر تمامی جنایات تان در حق پدران و مادران و خواهران و برادران و دوستان و فامیل و هموطنانشان طناب دار عدالت را بر گردن شما بیندازند.

در حاشیه مراسم پرشکوه ۱۳آبان

در حاشیه مراسم پرشکوه ۱۳آبان

در حاشیه مراسم پرشکوه ۱۳ آبان

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو