گفته می شود که بیش از 4000 اسم را به طور مشخص در نشریه مجاهد آن سالها می توان یافت که مسؤولیت ترور آنها را سازمان مجاهدین بر عهده گرفته است. اینها به جز مواردی است که از دست آنها در رفته است.

مولف : محمدصادق کوشکی

ناشر کتاب : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سال نشر : ۱۳۹۷

چاپ: دوم

تعداد صفحات : ۴۴۴

یکی از هولناک ترین سالهای پس از انقلاب سالهای ۶۰ – ۶۲ بود. اکنون هر کس سایت های مخالف جمهوری اسلامی را بخواند تنها از سال ۶۷ می بیند و می شنود. اما در سال ۶۰ یعنی از خرداد این سال به بعد تا سال ۶۲ و بعدها نیز جسته گریخته، روزانه دهها و در برخی از روزها بیش از یک صد مورد ترور در ایران صورت می گرفت که عامل آن مجاهدین خلق بودند.

گفته می شود که بیش از ۴۰۰۰ اسم را به طور مشخص در نشریه مجاهد آن سالها می توان یافت که مسؤولیت ترور آنها را سازمان مجاهدین بر عهده گرفته است. اینها به جز مواردی است که از دست آنها در رفته است.

کتاب تبار ترور مروری است بر ترورهای مجاهدین خلق که ضمن آنها به مردم کوچه و بازار حمله کرده و تنها و تنها ریش را علامت حزب اللهی بودن و مستحق مرگ بودن قلمداد می کردند. اینها منهای مسؤولانی بود که در هر شهر و به خصوص در تهران به شهادت رسیدند. جالب است که بسیاری از مطالب این کتاب بر اساس منابع خود منافقین تهیه و تدوین شده است.

کتاب شامل دو بخش و بخش اول شامل چهار فصل است:
اول: سازمان مجاهدین قبل از انقلاب اسلامی
دوم: فرایند تغییر ایدولوژی
سوم: پیامدهای تغییر ایدئولوژی
چهارم: سازمان و انقلاب اسلامی
بخش دوم: سازمان مجاهدین: فاز مسلحانه و تروریسم
فصل اول: زمینه ها، علل و چگونگی ورود سازمان به فاز مسلحانه
فصل دوم: عملیات های تروریستی علیه شخصیت های سیاسی و مذهبی مشهور
فصل سوم: عملیات های تروریستی علیه مسؤولان رده های میانی و شهروندان عادی
فصل چهارم: عملیات های تخریبی علیه ساختمان ها و…
تصاویر و کتابنامه و نمایه در پایان کتاب آمده است.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو