فیلم‌های تجمع برلین را هم مرور کنید. دعوا در کف خیابان های آلمان، نه ایران، بر سر این است که کدام گروه می‌تواند این انقلاب کاریکاتوری را به نام خود تمام کند؟! 16 پرچم مختلف! معلوم نیست اینها جمهوری اسلامی ایران را نمی خواهند یا ایران را. وضعیت اسفناک ضدانقلاب چنین است: نه می‌تواند انقلاب کند و نه می‌تواند دست از توهم خود بر دارد. ماشین جنگی ضدانقلاب در گِل گیر کرده اما پدال گاز را تا انتها فشرده است. دیر یا زود موتور می‌سوزد!

فیلم‌های تجمع برلین را هم مرور کنید. دعوا در کف خیابان های آلمان، نه ایران، بر سر این است که کدام گروه می‌تواند این انقلاب کاریکاتوری را به نام خود تمام کند؟!  16 پرچم مختلف!

معلوم نیست اینها جمهوری اسلامی ایران را نمی خواهند یا ایران را

وضعیت اسفناک ضدانقلاب چنین است: نه می‌تواند انقلاب کند و نه می‌تواند دست از توهم خود بر دارد. ماشین جنگی ضدانقلاب در گِل گیر کرده اما پدال گاز را تا انتها فشرده است. دیر یا زود موتور می‌سوزد!