هزارها نیروهای آموزش دیده و وحشی و تا دندان مسلح مجاهدین با پشتیبانی هوایی و زرهی و اطلاعاتی صدام و . . . ! با هزارها نیروی نفوذی و جوخه‌های مرگ! تاریخ بخونید تا بدونید این درخت تناور چه طوفان‌هایی رو پشت‌سر گذاشته، اینها که نسیم هم نیست.

هزارها نیروهای آموزش دیده و وحشی و تا دندان مسلح مجاهدین با پشتیبانی هوایی و زرهی و اطلاعاتی صدام و . . . ! با هزارها نیروی نفوذی و جوخه‌های مرگ!

تاریخ بخونید تا بدونید این درخت تناور چه طوفان‌هایی رو پشت‌سر گذاشته، اینها که نسیم هم نیست.