بیانیه داعش صادر شد؛تروریست های داعش و اسرائیل و آمریکا و مصی علی‌نژاد و علی کریمی و پهلویستها و رجویستها و برخی رذلهای دیگر یک طرف قرار گرفتند و مردم و حکومت ایران و خیل عظیم هنرمندان و ورزشکاران و چهره ها و نویسندگان و فرهنگیان در سوی دیگر . . . صحنه کاملا شفاف […]

بیانیه داعش صادر شد؛تروریست های داعش و اسرائیل و آمریکا و مصی علی‌نژاد و علی کریمی و پهلویستها و رجویستها و برخی رذلهای دیگر یک طرف قرار گرفتند و مردم و حکومت ایران و خیل عظیم هنرمندان و ورزشکاران و چهره ها و نویسندگان و فرهنگیان در سوی دیگر . . . صحنه کاملا شفاف نیست؟