هر شب آمریکا و اسرائیل و انگلیس و آل‌سعود و دیگر دشمنان ملت ایران خواب خواب تجزیه کشورمان را می‌بینند و آن را آرزو می‌کنند. همان‌طور که در قریب به ۴۴ سال اخیر هفت رئیس‌جمهور آمریکا خوراک مار و مور شده و یا در تاریخ گم و گور شدند و فردای پس از براندازی جمهوری اسلامی را ندیدند، کشور ایران یکپارچه و انقلاب اسلامی پایدار خواهد ماند و روز به روز شاخ و برگ خواهد گستراند.

هر شب آمریکا و اسرائیل و انگلیس و آل‌سعود و دیگر دشمنان ملت ایران خواب خواب تجزیه کشورمان را  می‌بینند و آن را آرزو می‌کنند. همان‌طور که در قریب به ۴۴ سال اخیر هفت رئیس‌جمهور آمریکا خوراک مار و مور شده و یا در تاریخ گم و گور شدند و فردای پس از براندازی جمهوری اسلامی را ندیدند، کشور ایران یکپارچه و انقلاب اسلامی پایدار خواهد ماند و روز به روز شاخ و برگ خواهد گستراند.