چند روز پیش فرقه رجوی در کانال های تلگرامی جعلی خود سعی کرده است با تبلیغات و سرو صدای زیاد به نیروهای زهوار دررفته ساکن در خانه سالمندان مجاهدین در آلبانی روحیه داده و از آمادگی آنان برای سرنگونی جمهوری اسلامی خبر بدهد.

چند روز پیش فرقه رجوی در کانال های تلگرامی جعلی خود سعی کرده است با تبلیغات و سرو صدای زیاد به نیروهای زهوار دررفته ساکن در خانه سالمندان مجاهدین در آلبانی روحیه داده و از آمادگی آنان برای سرنگونی جمهوری اسلامی خبر بدهد.

در اینجا یک سوال مطرح است و آن اینکه برای افرادی که متوسط سن آنان بالای ۶۰ سال است و پوشک بیشترین کالای مصرفی در داخل اردوگاه مجاهدین محسوب می شود، و هر روز یکی در حال فوت و یا دراز کش بر تخت بیمارستان است، این آمادگی چه مفهومی می تواند داشته باشد. جز اینکه اینگونه حرفها را باید به حساب روحیه دادن به انبوه زن و مرد پیر و از کار افتاده در آلبانی گذاشت ؟