تمام پهلوی: مردم ایران قدردان اشغال کشورشان توسط آمریکایند! نیم پهلوی: مردم ایران قدردان کودتای 58 مرداد هستند! ربع پهلوی: مردم ایران قدردان آمریکا هستند!

تمام پهلوی: مردم ایران قدردان اشغال کشورشان توسط آمریکایند!

نیم پهلوی: مردم ایران قدردان کودتای ۵۸ مرداد هستند!

ربع پهلوی: مردم ایران قدردان آمریکا هستند!