وقاحت سران این فرقه تا جایی است که حتی همین خانواده ها را تروریست نیز می نامیده و منتقدین و مخالفان خود را بطور علنی تهدید به قتل هم می کنند!

سران فرقه رجوی با مظلوم نمایی برای زندانیان در ایران در پی شیوع کرونا بدنبال پنهان کردن چهره ضد بشری خود در سطح داخلی و بین المللی هستند.

آنان حتی درخواست بحق و قانونی خانواده های دردمند برای تماس و یا دیدار با عزیزانشان در اردوگاه این گروه در آلبانی را نیز رد می کنند.

اما وقاحت سران این فرقه تا جایی است که حتی همین خانواده ها را تروریست نیز می نامند و منتقدین و مخالفان خود را بطور علنی تهدید به قتل هم می کنند!

باید گفت در وضعیت فعلی شیوع ویروس کرونا از یک سو و فشارروانی سران فرقه رجوی از سوی دیگر شرایط غیر قابل تحملی را برای اعضای نگون بخت در اردوگاه این گروه در آلبانی ایجاد کرده است.