اینترنت مقر منافقین در آلبانی قطع شد. دولت آلبانی در جدیدترین محدودیت خود برای منافقین در تیرانا، شبکۀ اینترنت مقر اشرف ۳ را قطع کرد.

اینترنت مقر منافقین در آلبانی قطع شد. دولت آلبانی در جدیدترین محدودیت خود برای منافقین در تیرانا، شبکۀ اینترنت مقر اشرف ۳ را قطع کرد.