ایرانیان پاسخ مریم رجوی را دادند

https://rahenoo.org/wp-content/uploads/2020/07/fb_20200720_090933.mp4 جواب مردم ایران به همایش مریم رجوی – هشتگی که ترند جهانی شد. شبکه ای که حامی و پشتیبان مجاهدین بود خود به شکست گردهمایی این گروه اقرار کرد