برای وطن فروشان آلبانی نشین مرگ هر ایران یک فرصت محسوب می شود. هر خبری از هر حادثه یی که از جان‌باختن ایرانی‌ها به میان می آید، ایرانی‌ها آزرده و ناراحت و برخی نیز خشمگین می‌شوند، امّا آلبانی نشین های وطن فروش در پشت نقابی از تظاهر به ناراحتی، بسیار مسرور می‌‌شوند، برای آنها مرگ هر ایرانی فرصت بزرگ است تا آنرا تبدیل به ابزاری برای پیشبرد عملیات روانی خود بر علیه مردم ایران بکنند.

دشمن در حال آسیب شناسی است. اینکه چگونه و با استفاده از کدام بحران و ناهنجاری در جامعه ایرانی می توان بیشترین بهره برداری را در راستای ایجاد اعتراض سپس تبدیل آن به اشوب و ایجاد هرج و مرج بین اقشار مختلف مردم بدست آورد.

مدیریت صحنه در فضای مجازی در طرح ضد ایرانی آمریکا به مجاهدین سپرده شده است. اینکه چگونه با سؤاستفاده از حوادث و وقایع داخل کشور یک جریان  ضد ایران راه انداخته و موج سواری کنند، تا مردم از همه چیز ناامید شوند. البته یکسری از اکانت‌های سایبری هم در شبکه‌های اجتماعی به این ناامیدی دامن می‌زنند.

با جزئیات نوشتن اخبار جعلی نیز از تکنیک های باور پذیری مجاهدین است که یگان سایبری این فرقه در آلبانی انجام میدهند. هدف: نیم خیز نگه داشتن “حالت اعتراض” و تولید ضریب آمادگی برای آن است. مثل گرانی بنزین. هرچند بارها و بارها از سوی دولت رسما و برای چندمین بار گفته شده  گرانی بنزین دروغ و شایعه است ولی باز دوباره از آلبانی یه پست تولید می کنند می فرستند داخل کشور که بنزین دارد گران می شود!

رهبران مجاهدین در هر اقدام ضد ملی یک دست‌فرمان بیشتر ندارند؛ “اینکه سعی کنیم ایرانیِ بیشتری بمیرد” و خاصه آنکه این خون‌ها ابزاری برای آنها در میدان سیاست باشد. 

مثل قضیه فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان، هرچند حادثه ناگوار متروپل آبادان به زخم بزرگی برای مردم ایران تبدیل شد، در عوض به موج خون برای صداهای کثیف از آلبانی تبدیل گشت.

بنابراین برای وطن فروشان آلبانی نشین مرگ هر ایرانی یک فرصت محسوب می شود. هر خبری از هر حادثه یی که از جان‌باختن ایرانی‌ها به میان می آید، ایرانی‌ها آزرده و ناراحت و برخی نیز خشمگین می‌شوند، امّا آلبانی نشین های وطن فروش در پشت نقابی از تظاهر به ناراحتی، بسیار مسرور می‌‌شوند، تا آنرا تبدیل به ابزاری برای پیشبرد عملیات روانی خود بر علیه مردم ایران بکنند. تمرکز این گروه بر ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم با اخبار فیک و ایجاد آشوب در جامعه ایرانی است. این گروه می‌کوشد این‌گونه القاء شود که جامعه ایران به بن‌بست رسیده است.

بنابراین گروهی که اینچنین از مرگ هر ایرانی به وجد می آید طبیعتا نمی تواند در کنار مردم ایران قرار گیرد. رهبران مجاهدین بزرگترین دروغگوی تاریخ معاصر ایرانند.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو