واقعا مجاهدین با چه وقاحتی می تواند در کانال های تلگرامی و یا منابع رسانه ای خود از آزادی حجاب زنان سخن برزبان آورد ولی در مناسبات تشکیلاتی این فرقه زنان نبایستی تار مویشان دیده نشود . . . یا مرتبا از سلف سرویس مختلط دانشگاه شریف حرف بزند ولی زنان و مردان در شرایط مجزا در سالن های غذاخوری در اشرف 3 حضور یافته باشند.

بنظر می رسد ناآرامی های اخیر با سرخوردگی افراد میدانی معلوم الحال و صاحبان قدرت و دشمنان کشور رو به افول گذاشته است . حتی فراخوان های روزانه و بصورت دو وعده زمانی از سوی فرقه تروریستی مجاهدین خلق به هفته ای یکبار رسیده است.

اشراف و آگاهی مردم برای صیانت از امنیت ملی و حفظ مقتدرانه آن جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و تولیدی و صنعتی، این روزها بیشتر به چشم می خورد . دستپاچگی اخیر مریم رجوی در دیدار با سفیر رژیم صهیونیستی اسرائیل ، گالیت بالچ  و سپس دعوت آن جنایتکار ، به قلعه اشرف ۳ ، بیشتر از پیش برنامه ریزی های دور از مردم ستاد ترور و داخله این ورشکستگان را بهم ریخت.

به وضوح همگان بر بی توجهی حتی معدود معترض  چشم دوختند که چطور اسمی از رئیس این قافله اوباش و وطن فروش در خیابانها به زبان نیاوردند. اگر مسعود رجوی درنگی بر خروجی این فرآیند اجتماعی از هم گسیخته بیاندازد، بایستی بجای هر شعار کذایی، افرادش خودش را از یکی از تیرهای برق قلعه اشرف ۳ در آلبانی داوطلبانه حلق آویز نماید.

واقعا مجاهدین با چه وقاحتی می تواند در کانال های تلگرامی و یا منابع رسانه ای خود از آزادی حجاب زنان سخن برزبان آورد ولی در مناسبات تشکیلاتی این فرقه زنان نبایستی تار مویشان دیده نشود . . . یا مرتبا از سلف سرویس مختلط دانشگاه شریف حرف بزند ولی زنان و مردان در شرایط مجزا در سالن های غذاخوری در اشرف ۳ حضور یافته باشند.

مسعود رجوی در این روزهای گذشته بواسطه هر چند روز، هم تحت عنوان رهبری جریان منتسب بخود و هم با اسم مستعار سخنگوی مجاهدین ، مرتبا به صدور بیانیه برای آتش افروزی اغتشاشات اقدام می نمود.

مردک های کوکی و سایبری مستقر در اشرف ۳ هم تلاش داشتند به زعم خودشان با مخ زنی جوانان کم سن و سال بنوعی بر فضای اجتماعی تاثیر گذار باشند ولی النهایه حاصلی برایشان در بر نداشت. تضادهای الکی و قدرت پرستانه رجوی با اعوان و انصار ربع پهلوی هم در این گیر ودار حسابی حال بهم خورده روحی و روانی و سیاسی مجاهدین را شدت بخشید.

تا این لحظه بی سر بودن این اغتشاشات مطابق سناریوی اسرائیل همچنان به پیش می رود تا اگر حتی این ناآرامی ها  در هر سطح بسیار ضعیف هم ادامه داشته و خساراتی را بر کشورمان تحمیل نماید و تمرکز کاری مسئولین را بهم بزند مسلما در راستای مقاصد شرورانه اسرائیل با پیش بردن سناریوی جنگ و آشوب ، سپس تجزیه نواحی مختلف کشورمان خواهد بود.

  • نویسنده : سیامک جم
  • منبع خبر : سایت راه نو