سران «مجاهدین» بعد از چهل و سال و اندی ترور و خشونت آفرینی و وطن فروشی در حق دشمنان ریز و درشت مردم ایران نهایتا به این نتیجه رسیده اند که تنها راه باقیمانده برای رسیده به قدرت تروریستی خود دست زدن به هر اقدام کثیف در عرصه سیاسی و اجتماعی است.

به سخره گرفتن مسعود و مریم رجوی سران جریان تروریستی «مجاهدین» به همراه ربع پهلوی و سایر مدعیان دروغگوی خارج نشین و مرفه طلب، این روزها در کنار هر نارضایتی متعارف مردم امری طبیعی و عادی جلوه می نماید.

مریم و مسعود رجوی سران جریان تروریستی «مجاهدین» همچنان مطابق سالهای تکراری برای خودشان، مصمم شدند بصورت مجزا برای به اصطلاح مردم ایران !! پیام نوروزی بدهند.

بعد از مدتها صدای ۲۰ ثانیه ای منتسب به مسعود رجوی توسط سایت های وابسته به این جریان تروریستی با مضمون دعوت از جوانان برای شورش !! و حمله به پایگاههای انتظامی و نظامی !! پخش شد . موضوعی که بعد از تیرماه سال ۱۳۶۰ و فرار وی به کشور فرانسه بطور مدام تکرار و در بیانیه های وی منتشر می گردد.

به سخره گرفتن مسعود و مریم رجوی سران جریان تروریستی «مجاهدین» به همراه ربع پهلوی و سایر مدعیان دروغگوی خارج نشین و مرفه طلب، این روزها در کنار هر نارضایتی متعارف مردم امری طبیعی و عادی جلوه می نماید.

در حالیکه ویروس کرونا به دم درب پایگاه اشرف ۳ مسعود رجوی در دورس آلبانی رسیده و تمام کشورهای جهان درگیر کنترل و نابودی ویروس شده اند ، این مردک ناتوان فراری برای تجمعات مردم در چهارشنبه سوری پایان سال فراخوان بی حاصل می دهد ، دقیقا عامدانه و با بی توجهی کامل به این مشکل بهداشتی و اجتماعی فراگیر برای قتل مردم ایران نسخه می پیچد تا به ایجاد تجمعات دست بزنند!

بررسی تمام رسانه های شناخته شده این گروه نشان می دهد جز نفرت افکنی علیه مردم ایران با ایجاد فضای دروغ سازی آمارفوت شدگان و افراد گرفتار به این ویروس یا نفرات تحت درمان در مجتمع های پزشکی در این ایام کار دیگری انجام نداده اند.

اظهارات متخصصین روانشناسی اجتماعی موید آنست که در چنین شرایطی ایجاد امید علی الخصوص برای افراد میانسال ، سالمند و یا دارای بسترهایی همچون افراد دیابتی ، سرطانی و . . .  می تواند توان مفید و انرژی بخشی را به روح جامعه بدمد.

در حالیکه این فرقه مادون تاریخی ، سرخورده از عدم حمایت های اجتماعی و سیاسی در ایران و سطح بین الملل با ارتزاق از ترفند همیشگی خود و زندگی در تضادهای متنوع و نامشروع ، این بار با حربه عدم توان حاکمیت در کنترل ویروس کرونا و «پنهانکاری» در ارائه آمار واقعی فوت شدگان و یا بستری ها سعی در بهم زدن تعادل فکری و روحی مردم دارند تا به زعم عقل نداشته خود ، بتوانند منافعی را به جیب بزنند.

اتکاء به روحیه ضدمردمی و ضد خدایی و سرسختانه و ظالمانه ترامپ تروریست علیه مردم ایران ، دروغ بافی با این مضمون که دولت ایران علیرغم داشتن منابع مالی و درمانی کافی در امر درمان مردم کوتاهی می کند ،  تشویق زندانیان عادی به شورش و هرج و مرج ،  بزرگنمایی فوت بعضی از مسئولین جز استانی کشور به جهت ویروس کرونا ، اعتنای بی نتیجه به چند فیلم آتش زدن چند تصویر فلان مقام حکومتی در فلان جاده روستایی نامشخص و بی اعتبار جهت خودفریبی های جنون آمیز ،  کارکردی بوده که تاکنون از سوی این جریان تروریستی در موضع گیری ها و یا رسانه های آنها نشخوار شده اند.

بازنشر شایعات بسیار ابتدایی و مسخره از شیوع این ویروس توسط عوامل خرده پای این جریان برای بهم ریختن افکار و روح و روان مردم، بعنوان زشت ترین اقدام علیه امنیت مردم فهیم ایران توسط مریم و مسعود رجوی از یک سو و ورشکستگی سیاسی – اجتماعی آنان از سوی دیگر است.

حر ف آخر اینکه سران «مجاهدین» بعد از چهل و سال و اندی ترور و خشونت آفرینی و وطن فروشی در حق دشمنان ریز و درشت مردم ایران نهایتا به این نتیجه رسیده اند که تنها راه باقیمانده برای رسیده به قدرت تروریستی خود دست زدن به هر اقدام  کثیف در عرصه سیاسی و اجتماعی است.

  • نویسنده : سیامک جم
  • منبع خبر : سایت راه نو