بایگانی‌های آدمفروشی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اعضای غیر سیاسی و سیاست آدم فروشی، محصول باتلاق اجتماعی فرقه رجوی است ۱۳ ارد ۱۴۰۰
مقاله

اعضای غیر سیاسی و سیاست آدم فروشی، محصول باتلاق اجتماعی فرقه رجوی است

در مناسبات بغایت ارتجاعی و عقب مانده مجاهدین نقش ها ثابت نیستند. هر عضو فرقه می تواند در نقش های متفاوتی ظاهر شود. آنها هم آدم فروش هستند و هم فروخته می شوند، هم زندانی هستند و هم زندانبان، هم «مجاهد» هستند و هم «مامور وزارت اطلاعات» هم «دشمن» هستند و هم «دوست». البته اینکه شما بیشتر در چه نقشی باقی بمانید بستگی به میزان انطباق شما با خط و خطوط ، اصول و چارچوب های فرقه دارد. تا یکی از این مارک ها بر پیشانی شما چسبانده شود.