بایگانی‌های آذربایجان غربی، اسماعیل شمس الدین، جواد خراسان، رضا شیر، رقیه عباسی، سارا گرابیان، سعید باقری دربندی، عراق، علی قشقایی، فرقه رجوی، قرارگاه حبیب (بصره)، مسعود رجوی، مهدی افتخاری - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
خاطرات سعید باقری دربندی از شکنجه گاه اشرف در خاک عراق – قسمت دوم ۱۸ تیر ۱۳۹۹

خاطرات سعید باقری دربندی از شکنجه گاه اشرف در خاک عراق – قسمت دوم

در سال 75 بخاطر دوست داشتن یک دختر که در سازمان ممنوع ترین کار بود من را تا جائی که می توانستند فحش داده و تحقیر می کردند . در خیلی از کارها شرکت نداده و در جمع با فحش دادن و تحقیر، شخصیت ام را خُرد می کردند.