بایگانی‌های آذربایجان غربی، حسنیه حق وردی، فرقه رجوی، مجاهدین، مصطفی حق وردی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
خانم حسنیه حق وردی ابزاری برای جنگ رجوی ۰۹ مرد ۱۳۹۸
مقاله

خانم حسنیه حق وردی ابزاری برای جنگ رجوی

بنابراین داستان زندگی حسنیه حق وردی هم جدای از داستان زندگی دیگر بردگان فکری رجوی نیست. چه آنهایی که توسط خود فرقه در دام مرگ افکنده و کشته شدند. چه آنانی که خود از فشارهای طاقت فرسای این گروه دست به خودکشی زدند و بقیه، هر چند هنوز زنده اند ولی گرفتار پیری و بیماری از یک سو و مشکلات روحی و روانی از سوی دیگر هستند.