بایگانی‌های آشوبگر، بهبهان، پلیس لندن، تروریسم، چاقو، سازمان مجاهدین خلق، فرانسه، فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نگاه دوگانه غرب به آشوبگری و تروریسم ۱۳ آذر ۱۳۹۸
مقاله

نگاه دوگانه غرب به آشوبگری و تروریسم

یکی از کاربران در حساب توئیتری خود به بخش هایی از قانون کشورهای غرب لز جمله فرانسه تحت عنوان «وضعیت اضطراری امنیت» اشاره کرده است. در این قانون مجازات هایی از قبیل؛ بازداشت های خانگی تا قطع اینترنت برای اشخاص آشوبگری در نظر گرفته شده است