بایگانی‌های آلبانی، آمریکا، ایران، سازمان مجاهدین خلق، سیمور هرش، خبرنگار سرشناس آمریکایی، عراق، فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
دوران پسا صدام و ناکجا آباد راهبرد سیاست های ایذایی فرقه رجوی ۰۵ آبا ۱۳۹۹
مقاله

دوران پسا صدام و ناکجا آباد راهبرد سیاست های ایذایی فرقه رجوی

سپری شدن سه دروه ریاست جمهوری آمریکا؛ جورج بوش پسر ، اوباما ، و اکنون ترامپ (بنحویکه مریم رجوی ماههاست برای در قدرت ماندن او در کلیساهای آلبانی دست به دعا برداشته است) نشان می دهد که حساب باز کردن روی گزینه حمله نظامی آمریکا به ایران که تمام توان و ظرفیت تبلیغی و رسانه ای مجاهدین در کادر راهبرد سیاست های ایذایی بر روی آن متمرکز شده است، سرابی بیش نیست.