بایگانی‌های آلبانی، آمریکا، سازمان مجاهدین خلق، سعید محسن، علی اصغر بدیع زادگان، علیرضا نیک بین، فرقه رجوی، فیروزه بنی صدر، محمد حنیف نژاد، مریم عضدانلو - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پانزدهم شهریور سالگرد تاسیس سازمان تروریستی مجاهدین ۱۳ شهر ۱۳۹۹
مقاله

پانزدهم شهریور سالگرد تاسیس سازمان تروریستی مجاهدین

بی ثباتی ایدئولوژیک - سیاسی رهبری سازمان در نعل وارونه زدن های مکرر در تصمیم سازی های مرگبار برای عمق بخشیدن به « بی شرف سازی ماهیت های جدید سازمان » روزبه روز شدیدتر می شود.