بایگانی‌های آلبانی، احسان بیدی، اشرف، سازمان مجاهدین خلق، عراق، فرقه رجوی، یونان - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
احسان بیدی تمامیت فرقه بدنام رجوی را به چالش کشید. ۲۷ مرد ۱۳۹۹
مقاله

احسان بیدی تمامیت فرقه بدنام رجوی را به چالش کشید.

مقاومت شجاعانه آقای احسان بیدی در برابر فشارهای فرقه رجوی و دولت آلبانی ستودنی است. چرا که هرگز حاضر نشد داوطلبانه این کشور را ترک کند. و طرح های فرقه رجوی همراه با بخش فاسد دولت آلبانی را عقیم گذاشت.