بایگانی‌های آلبانی، اسداله مثنی، شکنجه گر، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
آشنایی با سوابق ننگین مسئولین مجاهدین (۱) ۰۵ خرد ۱۳۹۸
مقاله

آشنایی با سوابق ننگین مسئولین مجاهدین (۱)

کارکرد ایدئولوژی رجوی این است که میتواند انسانهای بیگناه  را در راستای اهداف قدرت طلبی خود  تباه سازد.  عده ای را تحت عنوان عملیات در جبهه های مرگ به کشتن دهد،  عده ای را بعنوان مزدور و خائن به زندان و شکنجه گاه بفرستد. به عده ای تجاوز جنسی کند و عده ای را هم بعنوان شکنجه گر و بازجو تربیت کند و الباقی را در گورستانی به نام آلبانی گردهم آورد.