بایگانی‌های آلبانی، امانوئل مکرون، خانواده های گیلکی، روستای مانز (manez)، سازمان مجاهدین خلق، فرانسه، فرقه رجوی، نامه ها، ویلپنت پاریس - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نامه بیش از یکصد خانواده گیلکی به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ۲۰ آبا ۱۳۹۸
نامه ها

نامه بیش از یکصد خانواده گیلکی به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه

اکنون نیز شنیده ها حاکی است گویا دولت فرانسه قصد محدودسازی فعالیت های گروه تروریستی مجاهدین در خاک فرانسه را دارد. لذا ما خانواده های گیلانی (گیلکی) آنرا به فال نیک گرفته و  این عمل دولت فرانسه را  ناشی از دوراندیشی و حمایت این کشور  از قربانیان فعالیت های تروریستی این گروه فرقه ای می دانیم.