بایگانی‌های آلبانی، انجمن های نجات کشور، جداشدگان از فرقه رجوی، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اخبار آلبانی: کسب اطلاعات از جداشدگان در برابر دریافت مستمری ماهانه ۰۶ اسف ۱۳۹۸
خبر

اخبار آلبانی: کسب اطلاعات از جداشدگان در برابر دریافت مستمری ماهانه

سازمان سعی می کند از اطلاعات کسب شده از جداشده گان، برای ایجاد رعب و وحشت در داخل خود فرقه استفاده کند. سازمان برای قدرت نمایی وانمود می کند این اطلاعات را از داخل کشور جمع آوری کرده است تا انگیزه کسانی را که قصد ترک فرقه را دارند از بین برده و این ذهنیت را در آنها ایجاد کند که هیچ آینده ای در بیرون از فرقه برای آنها متصور نیست.