بایگانی‌های آلبانی، انقلاب ایدئولوژیک، سازمان مجاهدین خلق، عباس داوری، فدا و صداقت، فرقه رجوی، مریم رجوی، مسعود رجوی، مهدی براعی، مهوش سپهری، موسی دامرودی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
انقلاب «خواهر مریم» فدا و صداقت یا ترویج دروغ گویی و سیاه نمایی ۱۰ اسف ۱۳۹۸
مقاله

انقلاب «خواهر مریم» فدا و صداقت یا ترویج دروغ گویی و سیاه نمایی

شرکت در جلسات تفتیش عقیده (عملیات جاری و غسل هفتگی) اجباری بود. همه اعضا می بایست فاکتی از عملکردهای خطاگونه خود (آنچه که از نظر تعالیم فرقه ضد ارزش شناخته می شد) در جریان کارهای جاری و یا ابهامات ذهنی که نسبت به خطوط سیاسی و نظامی فرقه داشتند را بخوانند. در غیر این صورت به شدیدترین صورت تحت برخورد قرار می گرفتند.