بایگانی‌های آلبانی، ایرانی، عماد آبشناس، فرقه رجوی، گروه تروریستی مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
کسانی که ادعا می کنند ایرانی هستند ۲۷ شهر ۱۳۹۸
مقاله

کسانی که ادعا می کنند ایرانی هستند

این افراد اینقدر خودخواه و نادان هستند که به دلیل مخالفت با نظام و یا مخالفت با برخی قوانین، حاضر هستند تقاضا کنند کشور نابود شود تا شاید شرایطی که آنها می خواهند مهیا شود. بد نیست به اینها یادآوری کنیم که بیش از چهل سال است در همین رویا می باشند، عمر آنها تمام خواهد شد اما هم ایران و هم ملت ایران باقی خواهند ماند و ایرانی ها قلم پای هر کسی که بخواهد به مرز و بوم آنها تعدی کند را خواهند شکست.