بایگانی‌های آلبانی، تظاهرات مجاهدین در بروکسل، مریم رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
از ویلپنت پاریس تا تظاهرات بروکسل، عقب گرد تا عمق اردوگاه آلبانی ۲۸ خرد ۱۳۹۸
مقاله

از ویلپنت پاریس تا تظاهرات بروکسل، عقب گرد تا عمق اردوگاه آلبانی

آنچه که در پس گرد و خاک ساختگی رهبری مجاهدین دیده میشود، سکوت مرگ بار حاکم در اورسورواز پاریس و تخلیه تدریجی آن به عمق اردوگاه آلبانی از یک سو و از جور افتادن اجناس دکان فریب کاری این گروه از سوی دیگر است که نفس  مریم رجوی را بریده است.