بایگانی‌های آلبانی، رئیس جمهور برگزیده، سی مهر 1372، عراق، فرقه رجوی، مریم رجوی، مسعود رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تصویر یک رئیس جمهور خیالی/۲۶ سال در حسرت تاج و تخت ۲۸ مهر ۱۳۹۸
مقاله

تصویر یک رئیس جمهور خیالی/۲۶ سال در حسرت تاج و تخت

اکنون که 26 سال از حسرت مریم رجوی در رسیدن به تاج و تخت ریاست جمهوری می گذرد. باید گفت این پیرزن 66 ساله  قدیمی ترین رئیس جمهور متوهم در جهان است که قدرتش تنها در حد حصارهای اردوگاهی کوچک در آلبانی است که در دنیای خیالی خود روزگار می گذراند.