بایگانی‌های آلبانی، سازمان مجاهدین خلق، عاشورای سال 1398، فرقه رجوی، فرقه ها مدعیان دروغین، مریم رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
فرقه ها مدعیان دروغین ۲۴ مهر ۱۳۹۸
خبر

فرقه ها مدعیان دروغین

فرقه ها خطرناکند. آنها آزادی ما، ارتباط ما با کسانی که دوستمان دارند، و دارایی ما را از ما می گیرند. آنها به فرزندان ما هم رحم نمی کنند.  آنها ما را دشمن خانواده خود می کنند. رهبران طماع و فاسد فرقه ها، هنوز افراد آسیب پذیر، ولی در عین حال نرمال را در یک نقطه بحرانی در زندگی شان گیرانداخته، ایمانشان را تخریب و ذهنشان را استثمار نموده، از بدنشان سؤ استفاده می کنند، و اموالشان را به غارت می برنند.