بایگانی‌های آلبانی، علی اکبر کلاته، مریم رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مریم رجوی و آرزوی صفی تا تهران ۳۱ فرو ۱۳۹۸
مقاله

مریم رجوی و آرزوی صفی تا تهران

یکی از زشت ترین و وقیحانه ترین عمل  رهبران مجاهدین که همانا از خصوصیات گروههای فرقه ای بشمار میرود،  رودررو قرار دادن اعضای خانواده است . تا بدین ترتیب مرز فرقه مجاهدین با دنیای آزاد، که خانواده ها در صف مقدم آن هستند، را بیش از پیش مستحکم تر سازد. علی‌اکبر کلاته نیز از این ددمنشی مجاهدین رهایی نداشت.