بایگانی‌های آمریکا، اروپا، چین، خانم طیبه مخبر، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، کوو ایران برکت، مریم رجوی، مسعود رجوی، واکسن کرونا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
واکسن ایرانی کرونا؛ شروری به نام مریم رجوی و بانوی قهرمانی به نام طیبه مخبر ۱۰ دی ۱۳۹۹
مقاله

واکسن ایرانی کرونا؛ شروری به نام مریم رجوی و بانوی قهرمانی به نام طیبه مخبر

طبعا تاریخ کشورمان در بحران شیوع ویروس کرونا نام دو زن را به یاد خواهد داشت. یکی مریم رجوی شرور و جنایتکاری که تمامی عمرش را در خیانت و جنایت بر علیه مردم ایران گذراند و دیگری بانوی قهرمانی به نام طیبه مخبر که جانش را فدای ملتی کرد که مدتها است منتظر واکسن ایرانی کرونا هستند.