بایگانی‌های آمریکا، استراتژی و دیگر هیچ، ایران، ترامپ، سازمان مجاهدین خلق، عراق، عربستان سعودی، فرقه رجوی، محمدحسن روزی‌طلب، ناصر رضوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«استراتژی و دیگر هیچ» ۳۰ مهر ۱۳۹۸
معرفی کتاب

«استراتژی و دیگر هیچ»

کتاب شامل مقدمه، متن هفت جلسه مصاحبه و تصاویر است. روزی‌طلب در مقدمه، مصاحبه‌شونده را معرفی کرده و افزوده است: «گفت‌وگو با فردی چون رضوی، از اغتنام فرصت‌هایی بود که تصادفاً دست داد و بسیاری از مسائل ناگفته ضمن آن مطرح شد؛ از جمله موضوعاتی که در حوزه‌های امنیتی خارج از کشور روی داده بود و پیش از این جایی و مصلحتی برای بیان آن نبود ...