بایگانی‌های آمریکا، العربیه، انجمن پادشاهی ایران - گروه تندر، روسیا الیوم، سازمان مجاهدین خلق، عراق، فرقه رجوی، قرارگاه اشرف، مورگان اورتاگوس - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تحلیل دوگانه غرب از تروریسم و جایگاه گروه تروریستی مجاهدین ۱۹ مرد ۱۳۹۹
مقاله

تحلیل دوگانه غرب از تروریسم و جایگاه گروه تروریستی مجاهدین

تمایلات جدی ترامپ برای به هرج و مرج کشاندن فضای سیاسی اجتماعی ، مایوس کردن افکارعمومی ، پیشبرد مدیریت حرفه ای شایعات ، تضعیف پول ملی و ممانعت از فروش نفت و کسب درآمد برای ایزوله نمودن ایران ، با بکارگیری گروههای تروریستی از جمله مجاهدین تحلیلی دوگانه از مفهوم تروریسم است.