بایگانی‌های آمریکا، ایران، ایندیپندنت عربی، بی بی سی، سازمان مجاهدین خلق، عربستان سعودی، عضوان الاحمری، فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مروری بر آشوب های اخیر در ایران/اشرار و اوباش جایی در بین مردم ندارند ۳۰ آبا ۱۳۹۸
مقاله

مروری بر آشوب های اخیر در ایران/اشرار و اوباش جایی در بین مردم ندارند

خشونت ورزی، اسفاده از سلاح گرم ، سوزاندن و آتش زدن اموال و دارایی های مردم شاخص هایی بودند که به خوبی صف مردم معترض به گرانی بنزین و مشکلات معیشتی را از اوباش مزدور و وطن فروش جدا می کرد.