بایگانی‌های آمریکا، زنان مجاهد، سازمان مجاهدین خلق، عراق، علی هاجری عضو پیشین مجاهدین، فرقه رجوی، قرارگاه اشرف، کویت، هشتم مارس روز جهانی زن - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
هشتم مارس، روز جهانی زن به روایت «مجاهدین» ۱۷ اسف ۱۳۹۸
مقاله

هشتم مارس، روز جهانی زن به روایت «مجاهدین»

اگر جنبه های تبلیغاتی اینگونه مانورهای مضحک رجوی را کنار بزنیم، مفهوم هشتم مارس روز جهانی زن در فرقه رجوی یک چیز بیشتر نیست و آن اینکه؛ زن فقط؛ «خواهر مجاهد» و لاغیر، کنیز حلقه بگوش تشکیلات و در نهایت امر یک برده جنسی.