بایگانی‌های آمریکا، فضای مجازی، مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
وقتی  تکیه بر آمریکا جای حمایت های مردمی را می گیرد ۰۶ اسف ۱۳۹۷
مقاله

وقتی  تکیه بر آمریکا جای حمایت های مردمی را می گیرد

در نهایت سران مجاهدین با بهره‌گیری از پول‌های بادآورده و لابی‌سازی در کنگره و سیاست خارجی آمریکا، جعل خبر، بحران‌سازی، تشدید فشار اقتصادی ، ایجاد شکاف میان مردم، و امثالهم، سعی دارد تا رویای خیالی خود را به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی به آمریکایی‌ها تحمیل کند. ولی این خیالی باطل و  همانند آب در هاون کوبیدن است.