بایگانی‌های آنتونی گرامشی، ایران، تنگه و توحید، جنگ آزادیبخش نوین، سازمان مجاهدین خلق، عراق، فرقه رجوی، فروغ جاویدان - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
از تنگه « فروغ جاویدان » تا تنگه « توحید » ۰۲ مرد ۱۳۹۹
مقاله

از تنگه « فروغ جاویدان » تا تنگه « توحید »

شکست عملیات فروغ جاویدان، شکست استراتژی «جنگ آزادیبخش نوین» رجوی هم بود. بسته شدن مرزها چشم انداز نامعلومی را در پیش روی رهبران متوهم مجاهدین قرار میداد. رجوی باید برای حفظ نیروهای باقیمانده خود که آنان را افرادی با «کمرهای شکسته» توصیف می کرد راهی پیدا کند.