بایگانی‌های ادی راما، اشرف 3 آلبانی، بالکانزپست، جرجی تاناسی خبرنگار آلبانی، خلیج گوانتانامو، دروس آلبانی، روستای مانز در آلبانی، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، کوبا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
بالکان پست، مصاحبه، ۹ مه ۲۰۲۰:  خبرنگار آلبانیایی می گوید، من عاشق کشورم هستم و مجاهدین خلق را یک تهدید امنیت ملی می دانم. ۲۲ ارد ۱۳۹۹
رسانه

بالکان پست، مصاحبه، ۹ مه ۲۰۲۰: خبرنگار آلبانیایی می گوید، من عاشق کشورم هستم و مجاهدین خلق را یک تهدید امنیت ملی می دانم.

اردوگاه مجاهدین خلق که به میزان بالایی از نقض قوانین آلبانی برخوردار است، همانند اردوگاه خلیج گوانتانامو در برابر قانون کوبا می باشد.