بایگانی‌های اردوگاه کارچ آلبانی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
<strong>با آزادی حسن حیرانی بهمراه ۵ تن دیگر از اعضای آسیلا از اردوگاه کارچ آلبانی شکستی دیگری بر فرقه بی آبروی رجوی تحمیل گردید.</strong> ۲۰ دی ۱۴۰۱
خبر

با آزادی حسن حیرانی بهمراه ۵ تن دیگر از اعضای آسیلا از اردوگاه کارچ آلبانی شکستی دیگری بر فرقه بی آبروی رجوی تحمیل گردید.

طی این دوماه فعالیت های رسانه ای بی شماری هم از سوی نزدیکان اعضای دستگیر شده انجمن آسیلا و هم از سوی خانواده ها صورت گرفت که نهایتا برگ دیگری به شکست های فرقه رجوی در حذف انجمن آسیلا از صحنه فعالیت های اجتماعی آلبانی افزوده شد.