بایگانی‌های اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی، انتخابات، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یرواند آبراهامیان - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«مجاهدین» و تحریم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی! ۱۹ بهم ۱۳۹۸
مقاله

«مجاهدین» و تحریم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی!

سران فرقه رجوی رقابت انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را جبهه بندی شده، حذف کاندیداهای رقیب و شقه درونی ترسیم و نهایتا به ابزار پوسیده تحریم انتخابات متوسل شده اند. اما چیزی که مایه تعجب و سوال است اینکه: سازمانی که در طول حیات خود حتی یکبار هم در درون تشکیلاتش انتخابات نداشته ، و فکر کردن به آن هم در بین اعضایش جرم محسوب می شود، سازمانی که تنها حرفه اش ترویج تروریسم و فرقه گرایی از ارتجاعی ترین نوع آن است، حال چنین سازمانی چگونه می تواند در خصوص فرآیند یک انتخابات آزاد، و دموکراسی در جامعه ایران نظر داده و صحبت کند!