بایگانی‌های اشرف 3، بهناز مجلل، زلزله آلبانی، سازمان مجاهدین خلق، صمد ساجدیان، فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نام دیگری از کشته های«مجاهدین» در زلزله آلبانی ۲۵ آذر ۱۳۹۸
خبر

نام دیگری از کشته های«مجاهدین» در زلزله آلبانی

گفته «مجاهدین» صمد ساجدیان نیز در تاریخ ۲۳/۰۹/۹۸ در بیمارستانی در آلبانی بر اثر آنچه که «ایست قلبی» نامیده شده، فوت کرده است. ولی افشاگریهای سایت راه دست سران فرقه رجوی را در نزد افکار عمومی بویژه ایرانیان خارج از کشور رو کرد.