بایگانی‌های افشین اعلا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تاریخ تا ابد مدهوش واژگان تو خواهد بود. ۳۰ خرد ۱۴۰۱
شعر و ادب

تاریخ تا ابد مدهوش واژگان تو خواهد بود.

دکتر علی شریعتی: اگر نمی توانی به مردم خدمت کنی برو تا خیانت نکنی