بایگانی‌های التقاط - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نام کتاب: سازمان مجاهدین خلق (التقاط بین مکتب مارکسیسم و اسلام) ۲۲ خرد ۱۴۰۰
معرفی کتاب

نام کتاب: سازمان مجاهدین خلق (التقاط بین مکتب مارکسیسم و اسلام)

در تاریخ معاصر ایران یکی از سازمان ها که در دهه 1340 بر اثر التقاط بین مارکسیسم و اسلام شکل گرفت سازمان مجاهدین خلق بود. این سازمان محتوا را از مارکسیسم و قالب را از اسلام اخذ نمود . . . لذا مارکسیسم را در ابعاد اقتصادی، نوع نظام سیاسی و علم انقلاب پذیرفت و جنگ های چریکی مارکسیستی را الگوی خویش قرار داد.