بایگانی‌های انقلاب - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
بازی جدید رجوی با کلمات؛ «انقلاب»، «ارتجاع» و «دیکتاتوری» ۱۲ خرد ۱۴۰۱
مقاله

بازی جدید رجوی با کلمات؛ «انقلاب»، «ارتجاع» و «دیکتاتوری»

گُنده گویی ها و قُمپز در کردن های رجوی ناشی از وضعیت فلاکت بار و انتهای خط خشونت ورزی و وطن فروشی است که این گونه این مردک بی مقدار را به یاوه سرایی واداشته است. البته کهولت سن، بیماری، از یک سو و بیش از 4 دهه خرودن لقمه حرام از سوی دیگر مزید بر علت شده است.