بایگانی‌های ایران، ترامپ، سازمان مجاهدین خلق، سلطنت طلبان، فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«عشق به ترامپ» جلوه دیگری از وطن فروشی ۰۷ آذر ۱۳۹۸
خبر

«عشق به ترامپ» جلوه دیگری از وطن فروشی

حال می توان گفت چنین افرادی از هر اقدام جنایت آمیز و کثیف دیگری هم در حق مردم ایران فروگذار نخواهند کرد. این بزرگترین درس عبرت تاریخ به تمامی وطن فروشان است که با دست خود خودشان را رسوا می سازند. تا نقاب انقلابی و انقلاب گری مردم خواهی از چهره کریه و فاسد رهبران گروههایی مثل «مجاهدین» و سلطنت طلبان برافتد.